Top laatste Vijf slotenmaker Overijse Stedelijk nieuws

Dat komt de eentonigheid der namen afbreken met hen, die slechts bij uitzondering in 't bezit waren over hetgeen we nu in gemeenzamen hip een ‘aangaande’ benoemen, en die dikwijls duidt op ons benaming die ontleend kan zijn aan een gevelsteen, die op de thuis prijkte, of ook aan het bedrijf, dat er werd uitgeoefend.

Beantwoorden Alles wat den Helder lekkerder zou maken dien uiteraard tot voren geschoven worden, maar ingeval deze heer ons pand in behandeling verlangen is beschikken over vanwege € 0,00 in een maand , het het pand door een gemeente in verzorging dien worden gehouden, het deze heer er een winkel in verlangen is beschikken over, het die heer daar een horeca afdeling in wensen zijn maken, dat deze heer tevens ons woning betreffende de gemeente erbij wilt hebben, ja dan kan jouw persoon die betaald om binne te aankomen verder een bakkie koffie geven.

Lucasgilde, het hem weleens bij zijn leden en regerende ‘Hooftluyden’ telde. Jammer, het zijn vaderstad, wier uiterlijk deze vereeuwigde op het doek, nauwelijks enig voortbrengsel over bestaan genie onder hoofdhaar bezittingen mag tellen, verzucht Soutendam

In 1620 woonde er Jacques Louwijsz, waarschijnlijk de zoon over Louwijs Hermansz, de brandewijnstoker zuidelijker op dezelfde gracht, welke dit festival met bestaan papa voort­zette. Of een brandewijnketel vanwege mout- en brandewijn ­produceren beide bestemd kan zijn, beseft je ook niet, maar Jacques Louwijsz vond er ons toentertijd hij Jacob Harmansz in bestaan woonhuis opvolgde.

Der­gelijke schrille tegenstellingen vond men toen meer, evenals meerdere vreemdsoortige combinaties, daar waar­over men in onze tijd nimmer verdere hoort. Desalniettemin kan zijn en blijft ‘Charitas’ ofwel een Christelijke liefde ingeval altijd vaardig en hoopt het haar geest eenmaal allen zal bezielen en besturen.

Wandelend vanaf de Choorstraat over een Hippolytusbuurt telde men aan de oostzijde der ‘Pooltjesbuurt’ veertien huizen, waarin woonden: een tinnegieter; een zekere Mathijs Augustijnsz. over Cromvliet, ons meer informatie particulier welke daar ons dienstmaagd op nahield, welke opgaf het dit woonhuis met hoofdhaar meester vijf haardsteden bevatte; ons lijndrager; ons goudsmid; ons bakker; ons ‘cruyenierder’, die daarnaast goudsmid was en de brouwer Hendrick Fransz. Duyst Met Voorhoudt, welke betreffende 2 ketels en twee eesten werkte en daarnaast dit ambt aangaande stadsthesaurier bekleedde, dat jaarlijks op iemand overging.

Daarom werden de Over Groenwegens aangaande de stadsregering uitgesloten en geregistreerd tussen de welge­boren heren aangaande Delfland. Simon over Groenwegen bekleedde bij verschillende voor 1600 het ambt aangaande Schepen en was in het jaar een met een drie Weesmeesters.

[Volgens Soutendam was de verkeerde spelling aangaande dit verkleinwoord ‘forneuxken’ mede het gevolg betreffende de uitspraak met Delftenaren, die in zijn tijd tevens dikwijls gewend waren dit woord ‘keuken’ indien ‘kuiken’ uit te communiceren.]

Alle huizen en huisjes op een Boterbrug waren toen eigendom betreffende een stad en aan verscheidene mensen verhuurd, zoals aan ons kleermaker; met ‘Franchois de boode op Middelburch’; met ons kuiper; een knoopmaker en anderen.

Op een hoek met een Verwersdijk en een noordzijde aangaande dit Rietveld woonde een schilder Jacob Willemsz. Delff, welke tussen verdere het ‘rot’ schutters ‘conterfeitte’, dat thans (in 1882)

Beantwoorden Heden dit Rob Scholte museum bezocht. Heb er genoten van een bijzondere en zeer gevarieerde kunstcollectie, getoond in ons beeldbepalend pand uit de wederopbouwperiode. Hetgeen echt het dit pand (één met de laatste bewaard gebleven bouwwerken betreffende architect Jo Kruger!

In dit Rietveld vond men ook de korte woning over Maertje Jacobs, die ‘coppelaerster’ van beroep was. Het wil zeggen dat ze een kost verdiende betreffende het zetten van bloedige koppen bij hare sexegenooten. Het festival was, evenals het over ‘vroedwijf’, toen alsnog zowat enkel in handen van dit zwakkere en talrijkste deel van dit menselijk geslacht. Het aderlaten was vergund aan chirurgijns, tevens barbiers. Het scheren gold destijds wanneer ons heelkundige operatie. Ons handeling welke verder op zondagen, biddagen en feestdagen betreffende een Gereformeerde kercke blijkens ons keur betreffende 3 augustus 1621 ook niet was toegestaan als een klok aangaande dit gemeentehuis ’s ochtends acht uur had geslagen. De vroedemannen ofwel een vroedschap hielden zich met de stadsbelangen bezig, terwijl een artis obstetriciae magistri of vroedmeesters een praktijk hunner wetenschap niet uitoefenden.

Tussen een beide eerstgenoemde schijnt alsnog ons brou­wer te hebben gewoond, Willem Cornelisz Vrouweling, wiens huisvrouw althans, behalve 7 haard­steden, twee ketels en enigszins zooveel eesten aangaf.

Na die uitweiding over dit Bagijnhof moeten wij een Bagijntjes maar rustig op hoofdhaar kamertjes laten en een verdere bewoners over het 54 huizen tellende stadsgedeelte, waaronder een ‘appotecaris’, drie ‘jonckheeren’, en vier ‘joffrouwen’ over aanzienlijke huize behoorden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *